7Cbasalia
Başvuru Formu
Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK’nın 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form doldurarak; •İadeli taahhütlü̈ mektupla, •Noter kanalıyla, •İşbu formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin elektronik posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin aşağıda bilgiler verilmektedir. Başvurunuz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamdan yanıtlandırılacaktır. Başvurunuz ile sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu açıklamanız amacıyla tarafınız ile iletişime geçeceğiz.

1.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı- Soyadı
T.C. Kimlik No
 
Telefon Numarası
Adres
E-posta Adres
Başvurucunun Şirketimizle Olan İlişkiniz (Çalışan, Müşteri, vb.)
2.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN AYRINTISINA İLİŞKİN BİLGİLER
2.1.Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi ayrıntılı olarak yazınız:
2.2.Ekler; başvurunuza ilişkin dayanak belge varsa yazınız.
-Başvurunuza yanıtın tarafınıza bildirilme şeklini seçiniz.

•Adresime gönderilmesini istiyorum. •E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. •Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

•BEYAN VE BİLGİLENDİRME

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi belirleyerek, ilgili başvurunuza kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgiler (Nüfus cüzdanı veya sürücü̈ belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru formu kapsamında belirtiğiniz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi veya yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :