KVKK AYDINLATMA METNI

 

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma

Metni Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla 7Cbasalia tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.
Veri Sorumlusu: 7Cbasalia 
Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No:8/A, Buyaka Plaza, 1. Kule (A Blok), Kat:20, İç Kapı No:80-81, Ümraniye/İstanbul 
MERSİS No: Ticaret Sicil No : 
Tel: +90 216 225 08 73 
Web Sitesi: www.7cbasalia.com

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; Müşteri İletişim bilgilerinin güncellenmesi, Hizmet kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Satış sözleşmesinin kurulması, ifası ve sürecin takibi, Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluk sağlanması İlgili kişi başvurlarının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, 7Cbasalia tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: 7Cbasalia'nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; 7Cbasalia'nın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; 7Cbasalia'nın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi; 7Cbasalia insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması; 7Cbasalia'nın ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması; 7Cbasalia'nın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi

 

Finansal işlerin takibi

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.7cbasalia.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “7Cbasalia Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, 7Cbasalia tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, 7Cbasalia Şirketinin, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:
 7Cbasalia’nınyürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; 
7Cbasalia’nınkısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; 
7Cbasalia’nın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi; 
7Cbasalia Şirketin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması; 
7Cbasalia’nın ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması; 
7Cbasalia’nın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.7cbasalia.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “7Cbasalia Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer verilmiştir.
 Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.7cbasalia.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.